نحوه ایجاد منابع و فعالیت ها در Lms کلاسینار (آموزش 4)

 مواردی که در این آموزش یاد میگیرید: تعریف موضوع ساخت یک صفحه به عنوان منبع قرار دادن یک فایل به عوان منبع ساخت پوشه برای قرار دادن چند فایل به عنوان منبع ایجاد یک پیوند خارجی به عنوان منبع ایجاد یک کتاب به عنوان منبع تفاوت بین منبع و فعالیت ایجاد نظرسنجی ایجاد یک […]