آموزش ایجاد کلاس

 -آموزش ایجاد کلاس در پنل مدیریت کلاسینار و معرفی انواع دسترسی برای ورود کاربران