تست

allow=”microphone *; camera *; display-capture *;” allowFullScreen=”true” webkitallowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”true” sandbox=”allow-same-origin allow-scripts allow-modals allow-forms” style=’width:100%;height:100%;border:0′ scrolling=”no”

بیگ بلو باتن پلتفرم مناسب کلاس آنلاین

پلتفرم مناسب کلاس آنلاین

تشکیل سمینارهای مجازی در پلتفرم های داخلی و خارجی:     پلتفرم هایی که قابلیت تشکیل کلاس های مجازی و آنلاین را داشتند؛ در زمان شیوع بیماری کرونا بسیار مورد استفاده قرار گرفتند. در این محتوا، پلتفرم مناسب کلاس آنلاین و سمینارها و وبینار آنلاین را مورد بررسی قرار می دهیم. با شیوع همه گیری بیماری […]